Tel: 575-155-202 sklep@washserwis.pl

Wash Serwis Michał Szczelewski

ul. Krogulcza 2

05-101 Skierdy

sklep@washserwis.pl

 

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Jeżeli znaleźli się Państwo na tej stronie, to  znaczy, że dopiero skorzystają Państwo z naszej oferty albo skorzystaliście w przeszłości z zakupów w naszej firmie bądź z naszych usług, skutkiem czego staliśmy się administratorem Państwa danych osobowych. Dziękujemy za to, że nadal możemy z Państwem współpracować i zgodnie z obowiązującymi przepisami za Państwa zgodą przesyłać  pisma, produkty reklamowe, marketingowe oraz ofertowe.

Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego Poziomu Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, że przetwarzamy poniższe dane:

 • imię i nazwisko, nazwę;
 • adres zamieszkania lub adres siedziby;
 • numer telefonu;
 • numer NIP, REGON i PESEL;
 • adres e-mail;

Administratorem Danych Osobowych jest:

Wash Serwis Michał Szczelewski, ul. Krogulcza 2 05-101 Skierdy

NIP: 524-178-67-20 REGON: 012795600

 

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Wash Serwis Michał Szczelewski Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Państwu, w związku z tym, prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług  Wash Serwis.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe ma podstawie Artykułu 6 ust.1 a), b), c) i f) RODO w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
 • realizacji obowiązków Wash Serwis przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
 • ochrony praw Wash Serwis zgodnie z przepisami prawa;
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej;

Wash Serwis może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Wash Serwis ma zawartą umowę współpracy, w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Wash Serwis przewidzianych prawem, ochrony praw Wash Serwis zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Wash Serwis w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
 • W szczególności Wash Serwis może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych i windykacyjnych.
 • Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Wash Serwis umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Wash Serwis,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Wash Serwis zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Wash Serwis lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Wash Serwis.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Wash Serwis potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Wash Serwis dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Wash Serwis może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Wash Serwis ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Wash Serwis wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, przenoszenia Danych osobowych; macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Wash Serwis oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi
 • sprzeciwu, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych,

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: Wash Serwis Michał Szczelewski 05-101 Skierdy, ul. Krogulcza 20, mailowo na adres sklep@washserwis.pl

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec współadministratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Wash Serwis Michał Szczelewski

ul. Krogulcza 2

05-101 Skierdy